E Malama – Hawaiian Earth Blessing

(E malama ay)
E malama i ka hayee ow
(E malama ay)
E malama i ka hayee ow
(E malama)
E malama pono i ka hayee ow, ay 

Earth and sky
Sea and stone
Hold this land in sacredness