Opšaj Diri – Croatian dance song

1. Oj na-ro-de na-ro-de
E-vo te-bi slo-bo-de
E-vo te-bi slo-bo-de
Oj na-ro-de na-ro-de

Chorus. Op-šaj di-ri di-ri di
Op-šaj da-ra da-ra da
Op-šaj di-ri di-ri di
Op-šaj da-ra da da da

 2. Ze-le-ni se jor-go-van
Moj-i dra-gi par-ti-zan
Moj-i dra-gi par-ti-zan
Ze-le-ni se jor-go-van

3. So-ne stra-ne Mo-ra-ve
Či-ta cu-ra no-vi-ne
Či-ta cu-ra no-vi-ne
So-ne stra-ne Mo-ra-ve

Oj = oy; šaj = shy; jor = yor; Moj = moy; i = ee
Či = chee; cu = tsur