Pōkarekare ana – NZ, Maori

1. Pō-ka-re-ka-re a-na
ngā wai o Wa-i-a-pu,
Whi-ti a-tu ko-e hi-ne
ma-ri-no a-na e.

E hi-ne e
ho-ki mai- ra.
Ka ma-te ah-au
I te a-ro-ha e.

2. Tu-hi-tu-hi ta-ku re-ta
tu-ku a-tu ta-ku rīn-gi,
Ki-a ki-te tō i-wi
ra-ru ra-ru a-na e.
3. Wha-ti wha-ti ta-ku pe-ne
ka pa-u a-ku pe-pa,
Ko ta-ku a-ro-ha
mau to-nu a-na e