Shalom Chaverim – Israel

Sha-lom cha-ve-rim, sha-lom cha-ve-rim
Sha-lom, sha-lom
Le-hit-ra-ot, le-hit-ra-ot
Shalom, shalom

Farewell my friends, farewell my friends
Sha-lom, sha-lom
May peace be with you, in all that you do
Sha-lom, sha-lom.